algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door ‘Trouwambtenaar Jasperien’.

 2. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Trouwambtenaar Jasperien: de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand/ceremoniespreker die zorg draagt voor de(huwelijks)ceremonie.

Cliënt: iedere natuurlijke persoon die met ‘Trouwambtenaar Jasperien’ een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

Overeenkomst: elke aanbieding van ‘Trouwambtenaar Jasperien’, aanvaard door cliënt, dan wel elke opdracht verstrekt door cliënt aan ‘Trouwambtenaar Jasperien’ en door deze  laatste aanvaard.

Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen ‘Trouwambtenaar Jasperien’ en cliënt verrichte werkzaamheden door ‘’ Trouwambtenaar Jasperien’. ‘Trouwambtenaar Jasperien’ behoudt zich het recht voor de uitvoering derden in te schakelen voor de uitvoering van haar overeenkomst.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen cliënt en ‘Trouwambtenaar Jasperien’’ komt tot stand na schriftelijke ondertekening door beide partijen van door ‘Trouwambtenaar Jasperien’ uitgebrachte offerte.

4. Honorering en betaling
De door ‘Trouwambtenaar Jasperien’ gedane prijsopgave is inclusief BTW inclusief reiskosten, exclusief verblijf- en parkeerkosten en eventuele kosten als gevolge van eendaagse benoeming in trouwgemeente, tenzij anders is afgesproken in de offerte. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt aan cliënt €300 (incl. BTW) als voorschot in rekening gebracht. Trouwambtenaar Jasperien reserveert na betaling definitief de datum in de agenda.

Het resterende bedrag dient voldaan te worden na het voorbereidende gesprek. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie te worden voldaan op de door ‘Trouwambtenaar Jasperien’ aangewezen bankrekening, tenzij anders is afgesproken in de offerte. Indien cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is deze van rechtswege in verzuim en kan ‘Trouwambtenaar Jasperien’ vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen.
Cliënt is aan ‘Trouwambtenaar Jasperien’ alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door ‘Trouwambtenaar Jasperien’ opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en ‘Trouwambtenaar Jasperien’ de vordering aan derden uit handen geeft. 

5. Ongeval/ziekte/calamiteiten
In geval van overmacht – zoals ziekte, staking, transportmoeilijkheden, omleidingen, files, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld - zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat beide partijen en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. In geval van overmacht zoekt ‘Trouwambtenaar Jasperien’ op zorgvuldige wijze en waar mogelijk in overleg met de cliënt naar gepaste vervanging.

6. Aansprakelijkheid
‘Trouwambtenaar Jasperien’ is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door ‘Trouwambtenaar Jasperien’ verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ‘Trouwambtenaar Jasperien’.
De door ‘Trouwambtenaar Jasperien’ te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen ‘Trouwambtenaar Jasperien’ en cliënt (inclusief BTW). ‘Trouwambtenaar Jasperien’ is slechts aansprakelijk voor directe schade. ‘Trouwambtenaar Jasperien’ is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade aan derden.

7. Annulering
De annulering door de cliënt dient schriftelijk en per aangetekende brief te worden gedaan. In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt ‘Trouwambtenaar Jasperien’ de volgende kosten in rekening:

Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie de gedane aanbetaling.

Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 50% van het totaalbedrag

Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag. 

8. Ontbinding
‘Trouwambtenaar Jasperien’ kan een overeenkomst als ontbonden beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, de cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd of in geval cliënt zijn bedrijf verkoopt of liquideert of ‘Trouwambtenaar Jasperien’ na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden vrezen dat de cliënt verplichtingen niet zal nakomen.

De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
- faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de opdrachtgever, respectievelijk ´ Trouwambtenaar Jasperien’;
- staking van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, respectievelijk ´ Trouwambtenaar Jasperien’;
- verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, respectievelijk ´ Trouwambtenaar Jasperien’´, wanneer dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft;
- overlijden van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van ´ Trouwambtenaar Jasperien’;
- ziekte van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van ´ Trouwambtenaar Jasperien’ op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden. 

9. Klachten
Klachten over de door ‘Trouwambtenaar Jasperien ‘verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen 8 dagen na het verricht zijn van de opdracht, dan wel binnen 8 dagen nadat de omstandigheid die aan de klacht ten grondslag gelegd wordt, aan cliënt bekend geworden is. Bij het doen van de klacht dient de aard van de klacht duidelijk te zijn omschreven. Klachten over de hoogte of de inhoud van de facturen van ´ Trouwambtenaar Jasperien’ dienen 8 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan ´ Trouwambtenaar Jasperien, Axelsestraat 108, 4543CL Zaamslag’ schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, onder vermelding van de aard van de klacht. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op. Indien komt vast te staan dat de klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan aan de zijde van ´ Trouwambtenaar Jasperien’ ´, volledig voor rekening van de cliënt.

10. Geheimhouding

´Trouwambtenaar Jasperien’´ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen. 

11. Geschillen
Geschillen worden uitsluitend ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin ‘Trouwambtenaar Jasperien’ haar zetel heeft.

12. Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid West Nederland. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met ‘Trouwambtenaar Jasperien’ is het Nederlands recht van toepassing.

 

Trouwambtenaar op locatie

Jasperien Meinhardt

0031 (0)6-22552777
contact
Google+

Volg mijn blog met trouwverhalen…

 

 

Trouwambtenaar Jasperien 9.9 uit 36 ervaringen